Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Kancelaria Adwokacka zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) – dalej zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ewa Skrzypkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ewa Skrzypkowska Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska 85/10, 00-683 Warszawa, NIP 125-004-41-92 (Administrator).

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kontakt@eslegal.com.pl.

Administrator dba o to by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne.

II. Rodzaj danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

III. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  1. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
  2. prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  3. w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności w oparciu o przepisy proceduralne, które wskazują zakres danych, który powinien być podany w związku z konkretną czynnością procesową,
  5. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO).

Kancelaria przetwarza i/lub przetwarzała Państwa dane osobowe w celu prowadzenia czynności zleconych Kancelarii, dokonywania w ramach prowadzonych postępowań oraz w celach rozliczeniowych. Dane są posiadane także w celu ewentualnego kontaktu z Państwem oraz w celu archiwizacji dokumentów.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności.

W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

V. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie w jakim jest to niezbędne dane osobowe mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

a) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu,
e) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
f) innym podmiotom w zakresie w jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowej Izbie Odwoławczej, innym wykonawcom żądającym wglądu do dokumentacji postępowania, organom kontrolującym.

VI. Uprawnienia osób których dane dotyczą

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w przepisach prawa, umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dot. świadczenia usług prawnych.

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w przepisach prawa osobom, których dane dotyczą przysługują:

1. prawo dostępu do treści swoich danych,
2. prawo do sprostowania niezgodności lub błędów w przetwarzanych danych lub ich uzupełnienia,
3. prawo do informacji o przetwarzanych danych w tym o celach i podstawach przetwarzania,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, o ile przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody,
6. prawo do przenoszenia danych osobowych,
7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora,
8. prawo do skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.

Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w pkt I.

VII. Bezpieczeństwo danych

1. Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.

2. Administrator
a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych,
b) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany,
c) dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne,
d) zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione,
e) respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej.

3. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator:
a) wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania,
b) stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone,
c) podejmuje ponadto niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora,
d) w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

4. W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close