Specjalizacje

Upadłość konsumencka

Adwokat Ewa Skrzypkowska przeprowadziła około 200 postępowań upadłościowy osób fizycznych.
Oddłużeniem konsumentów zajmuje się od 2011 roku procedując w poprzednim, bardzo rygorystycznym stanie prawnym. Jednakże lawina postępowań upadłości konsumenckiej rozpoczęła się po nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, która weszła w życie w styczniu 2015. Kancelaria prowadzi postępowania upadłościowe w sądach na terenie całego kraju.

Pomoc prawna Kancelarii dla niewypłacalnych konsumentów rozpoczyna się już na etapie konstruowania wniosku po wnikliwej analizie stanu faktycznego danej osoby, w tym jej życia zawodowego ale także osobistego, a kończy się wraz z zakończeniem realizacji planu spłat lub prawomocnym umorzeniem przez sąd zobowiązań bez ustalania planu spłat. Pomoc jest kompleksowa i obejmuje także doradztwo w kontaktach z syndykiem oraz udział w rozprawach o umorzenie postępowania upadłościowego. Doradztwo obejmuje postępowania sądowe z tzw. skargi pauliańskiej, czyli tych postępowań, które dotyczą orzeczenia bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli. W tym zakresie Kancelaria analizuje każdy przypadek

Sprawy z tzw. kredytów frankowych oraz roszczenia z tytułu tzw. polisolokat.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych dot. kredytów denominowanych lub indeksowanych walutą CHF. Przez kilka ostatnich lat udało nam się pomóc konsumentom będącym w trudnej sytuacji.

Pomoc nasza prowadzi do:
1. Unieważnienia całej umowy kredytu
W pewnych przypadkach Sąd popierając naszą argumentację zawartą w pozwie może uznać całą umowę kredytu walutowego za nieważną, czyli stwierdzi, że umowa nigdy nie istniała.
2. „Odfrankowienie kredytu” tj. wyeliminowanie z umowy kredytowej „franka szwajcarskiego” ze skutkiem od dnia podpisania umowy i przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie (zwykle opartego o LIBOR).

Wygrana sprawa doprowadzi do zmniejszenia salda kredytu pozostałego do spłaty, a także umożliwia odzyskać dotychczas nadpłacone raty.

Sprawy sądowe wynikające z umów zawartych z bankami na tzw. polisolokaty

Reprezentacja klienta w sprawach sądowych wynikających z zawartych przez niego umów na tzw. polisolokaty, w szczególności odzyskiwanie nienależnie pobranych od klienta tzw. opłat likwidacyjnych.

Co daje wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych.

W dniu 3 października 2019 roku TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie frankowej (260/18). TSUE uznał, że sądy krajowe nie mogą uzupełniać umowy kursem średnim NBP oraz że w toku procesu to konsument decyduje czy nieważność umowy jest dla niego korzystna. Sądy krajowe mogą więc albo stwierdzać nieważność umowy albo orzekać o przewalutowaniu. TSUE uznał także, że sąd krajowy nie może się sprzeciwić nieważności, jeśli klient się tego domaga.

Wyrok TSUE jest jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców – zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.

Praktyczne skutki orzeczenia:

W przypadku kredytów ineksowanych:
– Kredyt staje się kredytem złotówkowym, a oprocentowanie zostaje LIBOR (czyli NISKIE!!!)
– bank musi zwrócić nadpłacone przez frankowicza środki 
– spadnie wysokość raty kredytu
– spadnie wysokość zadłużenia w banku

W przypadku kredytów denominowanych:
– w wypadku unieważnienia takiej umowy bank zwraca wszystko co wpłaciłeś (raty, prowizje, ubezpieczenia!)
–  musisz oddać do banku tylko nominalną kwotę kredytu (oddajesz tyle złotówek ile otrzymałeś!)

Upadłość przedsiębiorców

Kancelaria reprezentuje zarówno dłużników jak i wierzycieli na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Kancelaria oferuję pełną obsługę prawną, finansową oraz księgową.
W przypadku wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, obsługa obejmuje postępowanie po ogłoszeniu upadłości w postaci: zgłoszenia wierzytelności, składania wniosków o wyłączenie z masy, reprezentowania wierzycieli w radzie wierzycieli.
Ponadto, w ramach doradztwa oferujemy zaskarżanie czynności prawnych dokonanych przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

Restrukturyzacje

Kancelaria gwarantuje pełną obsługę doradczą prawną, finansową oraz księgową dla przedsiębiorcy chcącego przeprowadzić restrukturyzację swojego przedsiębiorstwa, w trybie ustawy prawo restrukturyzacyjne. Doradztwo w postępowaniach restrukturyzacyjnych sprowadza się do nie tylko przygotowania wniosku, propozycji układowych wraz z propozycjami ich finansowania, oraz zatwierdzenia układu, ale także negocjacje z wierzycielami. Kancelaria uczestniczy w głosowaniach na zgromadzeniach wierzycieli, pomaga negocjować warunki układu oraz wspiera dłużników i wierzycieli w negocjacjach.
Kancelaria doradza w restrukturyzacjach polegających na przekształceniu, połączeniu, podziałach spółek.

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Doradztwo Kancelarii polega na przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w trybie art. 56a ust. 1 prawa upadłościowego (przygotowana likwidacja), a także przygotowanie niezbędnej argumentacji ekonomiczno-prawnej w zakresie wypełnienia przesłanek niewypłacalności oraz zdolności dłużnika do poniesienia kosztów postępowania upadłościowego. Prawnicy Kancelarii reprezentacją wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu o ogłoszenie upadłości dłużnika i obejmuje reprezentację przed sądem upadłościowym, tymczasowym nadzorcą sądowym lub zarządcą przymusowym.
W przypadku oddalenia wniosku, doradztwo obejmuje sporządzenie zażalenia na postanowienie.

Obsługa przedsiębiorstw od założenia po likwidację spółek

Kancelaria doradza przy zakładaniu spółek oraz przy sprzedaży oraz nabyciu udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego, przy procesach zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. Obsługa obejmuje także wsparcie przy procesach likwidacyjnych podmiotów gospodarczych.
Ponadto pomagamy przy obsłudze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, przygotowywania zmian umów i statutów spółek, projektów uchwał oraz regulaminów wewnętrznych poszczególnych organów.
Oferujemy przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (Due diligence).

Skargi pauliańskie

Kancelaria oferuje szerokie doradztwo w ramach postępowań ze skargi pauliańskiej zarówno dla wierzycieli jak i osób trzecich (pozwanych). Wierzycielom sporządzamy powództwo a także przeprowadzamy przez cały proces aż do postepowania egzekucyjnego, po uzyskaniu stosownego wyroku sądowego, potwierdzającego zasadność jego roszczenia.
Z sukcesem prowadziliśmy postępowania reprezentując pozwanych, czego efektem było oddalenie powództwa, także w przypadku czynności pomiędzy osobami spokrewnionymi.

Postępowania przeciwko byłym członkom zarządu spółek z o.o. (art. 299 ksh)

Prowadzimy sprawy z zakresu osobistej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki zarówno po stronie pozwanych członków zarządu, jak i po stronie kontrahentów dochodzących swych należności (artykuł 299 KSH). Natomiast w zakresie prawa upadłościowego prowadzimy sprawy o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez członków zarządu.

Postępowania karne członków organów spółek

Dotychczasowa praktyka przed organami ścigania oraz procesowa obejmuje postępowania w zakresie odpowiedzialności członków organów za zobowiązania spółek, jak również w postępowaniach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz w postępowaniach karnych.
Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach karnych z zakresu:
1. postępowań karnych gospodarczych i karnych skarbowych;
2. przestępstw giełdowych;
3. przestępstw menedżerskich za działanie podejmowane na szkodę spółki.
Kancelaria zapewnia przedsiębiorcom pełną obsługę prawną w kontaktach z organami ścigania.

Doradztwo transakcyjne

Transakcje start up oraz seed

Doświadczenie Kancelarii obejmuje doradztwo przy projektach inwestycyjnych oraz dezinwestycyjnych prowadzonych przez podmioty z sektora private equity. W związku z tym zapewniamy kompleksową obsługę transakcji m.in. w zakresie:
1. analizy prawnej ryzyk inwestycyjnych (due diligence);
2. doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć, w tym określenie struktury prawnej 3. transakcji, ustalenie zakresu uprawnień i zobowiązań funduszu, przygotowanie umowy inwestycyjnej; Posiadane doświadczenie obejmuje transakcje odwrotnego przejęcia spółek publicznych, jak i transakcje typu LBO i MBO;
3. Doradztwo w zakresie finansowania inwestycji i bieżącej działalności, w tym emisje obligacji korporacyjnych (zarówno notowanych, jak i niepublicznych), obligacji zamiennych na akcje (w tym spółek publicznych), warrantów subskrypcyjnych;a
4. wyjścia z inwestycji.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji kapitałowych w oparciu o szeroko rozumiane środki publiczne.

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w negocjacjach szeregu umów inwestycyjnych w ramach programów Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. oraz organizacji i funkcjonowaniu funduszy utworzonych z udziałem KFK.

Kancelaria doradza w procesie weryfikacji celu inwestycyjnego i strukturyzacji transakcji, jak też spółkom pozyskującym inwestora i ich wspólnikom.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close